Izglītības veids

Konference

Konferences nosaukums

Bērnu un pieaugušo ar retām slimībām aprūpe

Mērķauditorija

Ārstniecības personas

Konferences īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas 

Konferences norises vieta un laiks

2020. gada 29. februārī

Rīgā, O. Kalpaka bulvārī 4 LU bibliotēkas telpās 

Konferences vadītāji

Dr.med. Andris Skride un Mg.phil. Ieva Plūme

Izglītības dokuments

Apliecība par dalību konferencē

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Reģistrēšanās konferencei notiek elektroniski Latvijas Ārstu biedrības mājaslapā www.arstubiedriba.lv sadaļā Konferences vai,

ierakstot pārlūkprogrammā LĀB kursu sistēmas adresi lab.arstubiedriba.lv, sadaļā Konferences pretī izvēlētās konferences nosaukumam spiežot izvēlni Pieteikties. 

Informācija – Latvijas Ārstu biedrības izglītības projektu daļā, tālr. 67240428, vai pa e- pastu konference //192.168.7.254/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Documents%20and%20Settings/Inga/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Aelita/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Users/Inese/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/W6LA8PI8/konference@arstubiedriba.lv ">@arstubiedriba.lv kā arī www.arstubiedriba.lv.

Konferences mērķis

Sniegt aktuālāko informāciju par retajām slimībām un pacientu aprūpes iespējām

Konferences tēmas

Retās slimības, to definīcija, reto slimību izplatība Latvijā, reto slimību pacientu reģistrs un pacientu reģistrācijas kārtība.

Multidisciplināras aprūpes nodrošināšana pacientiem ar retajām slimībām, tai skaitā bērniem, veselības aprūpes organizācija

Aprūpes pieejamība pacientiem ar retajām slimībām (zāles,  rehabilitācija, tehniskie palīglīdzekļi, psiholoģiskais un sociālais  atbalsts).

Klīniskie pētījumi reto slimību jomā Latvijā, aktualitātes.

Ārstniecības personu tālākizglītības iespējas par retajām slimībām.

Ārstniecības tiesiskie aspekti bērnu ar retām slimībām aprūpē.

Eiropas References tīkli. Pieredze. Iespējas. Izaicinājumi.

Nevalstisko organizāciju sniegtais atbalsts pacientiem ar retajām slimībām.