Biežāk uzdotie jautājumi par kompensācijām REĢIONOS


Kādi dokumenti ir jāiesniedz

Pretendentiem jāiesniedz: 1) datorrakstā vai rokrakstā aizpildīts pieteikums, 2) darba līguma kopija, 3) darba līguma grozījumi, ja tie attiecas uz kompensācijas saņemšanas nosacījumiem.

Ģimenes ārstiem: 1) Nacionālā veselības dienesta (turpmāk - NVD) izziņa par prakses nodošanu un pārņemšanu, 2) pretendentu (ģimenes ārsta, kurš nodod praksi, un ģimenes ārsta, kurš pārņem praksi) abpusēji aizpildīts pieteikums; 3) prakses pārņēmējam – De minimis veidlapa.


Kompensācijas saņēmēja pienākumi

Kompensācijas saņēmējam jāpilda līguma nosacījumi, tajā skaitā, reģionā jāstrādā 5 gadus valsts apmaksāto pakalpojumu jomā pilnas slodzes apmērā, kā arī kompensācijas saņēmējam vai ārstniecības iestādei jāiesūta darba laika uzskaites tabele par faktiski nostrādāto stundu skaitu.

Kompensācijas saņemšana neierobežo ārstniecības personas tiesības iesaistīties citās darbībās, kamēr vien tiek pildīti Kompensācijas līguma nosacījumi - darbs pilnas slodzes apmērā noteiktā ārstniecības iestādē.


Kādam jābūt zobārstniecības pakalpojumu apmēram

Zobārstiem vai ārstniecības iestādei jābūt noslēgtam līgumam (vai līguma grozījumiem) ar NVD par valsts apmaksātajiem zobārstniecības pakalpojumiem par vismaz 800 apmeklējumiem kalendārajā gadā.


Vai kompensāciju var saņemt ārsti rezidenti

Uz kompensāciju var pretendēt ārsti speciālisti, tas ir, pēc rezidentūras beigšanas un sertifikāta iegūšanas.


Ja notiek izmaiņas darba attiecībās ar ārstniecības iestādi

Kompensācijas saņēmējam 3 dienu laikā jāpaziņo par iemesliem, kas kavē izpildīt līguma saistības. Darba attiecību pārtraukums, kad netiek pildīts Kompensācijas līgumā noteiktais, var būt 3 mēneši piecu gadu periodā. Projekta vienība kopā ar ārstniecības personu izvērtēs iespējas, kā turpināt līguma nosacījumu izpildi. Ja nevar rast risinājumu Kompensācijas līguma turpināšanai, jāatmaksā summa proporcionāli nenostrādātajam laikam.


Ja es došos bērna kopšanas atvaļinājumā, un citas attaisnotās prombūtnes

Par attaisnotajām prombūtnēm ir uzskatāmas visas tās prombūtnes, kas noteiktas Darba likumā – ikgadējais atvaļinājums, bērna kopšanas atvaļinājums, mācību atvaļinājums, pārejoša darbnespēja u.c. Attaisnotās prombūtnes ieskaita Kompensācijas līguma termiņā. Kompensācijas līguma pamatā ir darba līgums ar atbalstāmo ārstniecības iestādi.


Ja es sasniegšu pensijas vecumu Kompensācijas līguma termiņa laikā

Uz kompensāciju var pretendēt ārstniecības persona, kas pieteikuma iesniegšanas un reģistrēšanas dienā nav sasniegusi pensijas vecumu. Nosacījumi paredz, ka atbalsta saņēmējam ir jānostrādā pilns līgumā noteiktais termiņš.


Ģimenes ārstu prakses nodošanas/pārņemšanas process

1. Ģimenes ārsta prakse atrodas ārpus Rīgas un ārsti ir vienojušies. NVD izsniedz pretendentiem izziņu par ģimenes ārsta prakses nodošanu un pārņemšanu.

2. Pretendenti - pensijas vecuma ģimenes ārsts un ģimenes ārsts, kas pārņem praksi, - Veselības ministrijā iesniedz: pretendentu pieteikumu; NVD izsniegto izziņu; prakses pārņēmējs - aizpildītu VID EDS de minimis uzskaites veidlapu.

3. Veselības inspekcija veic ģimenes ārsta prakses reģistrāciju.

4. NVD noslēdz līgumu par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu ar ģimenes ārstu, kurš pārņem ģimenes ārsta praksi.

5. Kompensācijas pretendents VM iesniedz līguma ar NVD noslēgtā līguma kopiju par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu.

6. VM pieņem lēmumu par kompensāciju piešķiršanu.

7. VM slēdz Kompensācijas līgumus ar ģimenes ārstiem.

8. Ģimenes ārsti paraksta apliecinājumu par specifisko zināšanu, informācijas un pieredzes nodošanu un pārņemšanu.


Cik liela būs kompensācija: aprēķina piemēri

Kompensācijas aprēķina pēc ārstniecības personu zemākās mēnešalgas apmēriem saskaņā ar 2021. gada 1. jūnijā spēkā esošo kārtību.

Pēc līguma noslēgšanas finanšu atbalsts tiek izmaksāts vienā maksājumā, summu neapliek ar nodokļiem. Kompensāciju veidi:

  •  par darbu reģionā piecu ārstniecības personu zemāko mēnešalgu apmērā atbilstoši kvalifikācijai (un viena papildu kompensācija par katru ģimenes locekli, kas ir laulātais, bērni u. c. apgādībā esošas personas);
  • uzturēšanās izdevumu kompensācija 3600 eiro apmērā.
  • kompensācijas par ģimenes ārsta prakses nodošanu/pārņemšanu: ģimenes ārstam pensijas vecumā, kurš nodod praksi, un jaunajam ģimenes ārstam, kurš pārņem praksi.


Piemēram, ārstam speciālistam, kuram ir ģimene – sieva un 2 bērni, kompensācijas apmērs par darbu reģionā, sniedzot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, būs 15 512 eiro.

Sertificētai māsai, kurai ir ģimene – vīrs un 2 bērni, kompensācijas apmērs par darbu reģionā, sniedzot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, būs 11 480 eiro.

Sertificētam ārsta palīgam par darbu reģionā, sniedzot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, kompensācijas apmērs būs 8525 eiro.

Nesertificētam ergoterapeitam, kuram ir ģimene – sieva un 1 bērns, kompensācijas apmērs par darbu reģionā, sniedzot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, būs 10 495 eiro.

Pēc līguma noslēgšanas kompensāciju izmaksā vienā maksājumā. Kompensāciju neapliek ar IIN.


Cik saņems ģimenes ārsti par prakses nodošanu/pārņemšanu

Kompensācijas maksā par specifisko zināšanu, informācijas un pieredzes nodošanu un pārņemšanu.

Ģimenes ārstam pensijas vecumā, kas nodod praksi, kompensācija ir 50% apmērā no NVD mēnesī vidējās izmaksātās summas ģimenes ārsta praksei iepriekšējo 12 mēnešu periodā. Aprēķināto summu maksās par 3 mēnešiem - prakses nodošanas periodu nākamajam ģimenes ārstam.

Ģimenes ārsts, kurš pārņem praksi, kuram ir ģimene - sieva un 2 bērni, par darbu ārpus Rīgas, sniedzot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, saņems 19 979 eiro lielu kompensāciju.


Pieteikuma izskatīšanas laiks

Pretendenta kompensācijas pieteikumu izskata 2 mēnešu laikā pēc tā saņemšanas un reģistrēšanas Veselības ministrijā. Lēmums tiks nosūtīts e-pastā, kam kompensācijas piešķiršanas gadījumā sekos līguma sagatavošana un parakstīšana.


Kompensācijas pārskaitīšanas kārtība

Pēc līguma stāšanās spēkā kompensācija ārstniecības personas kontā tiks pārskaitīta laika posmā līdz nākamā mēneša pēdējai darba dienai. Summu ar nodokli neapliek un to izmaksā vienā maksājumā.


No kura laika sāk skaitīt 5 gadu termiņu

Kompensācijas līgums stājas spēkā parakstīšanas dienā, kad arī sākas 5 gadu termiņa atskaite.


Sazinies ar mums

Uzdod jautājumu, mēs atbildēsim! 60003345, 67876077, kompensacijas@vm.gov.lv

Pieteikumu veidlapas šeit

Biežāk uzdotie jautājumi par kompensācijām RĪGĀ


Kompensācijas saņēmēja pienākumi

Pēc Kompensācijas līguma noslēgšanas un naudas saņemšanas ārstniecības persona (izņemot pensijas vecuma ģimenes ārstu) turpina darbu Rīgā vismaz 5 gadus, sniedzot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus pilnas slodzes apmērā.

Projekta vienība veiks darba laika uzskaites tabeļu informācijas uzskaiti (plānots, ka Sadarbības līguma ietvaros to iesūta stacionāra vai NMPD personāldaļa).

Kompensācijas saņemšana neierobežo ārstniecības personas tiesības iesaistīties citās darbībās, kamēr vien tiek pildīti Kompensācijas līguma nosacījumi.


Par attaisnotajām prombūtnēm

Par attaisnotajām prombūtnēm ir uzskatāmas visas tās prombūtnes, kas noteiktas Darba likumā – ikgadējais atvaļinājums, bērna kopšanas atvaļinājums, mācību atvaļinājums, pārejoša darbnespēja u.c. Attaisnotās prombūtnes ieskaita Kompensācijas līguma termiņā.


Ja notiek izmaiņas darba līgumā

Ja notiek izmaiņas darba līgumā ar ārstniecības personu (piem., profesijas maiņa, darba attiecību izbeigšana u.c.), kompensācijas saņēmējam par to jāinformē projekta vienība un visus apstākļus izvērtēs Darba grupa. Pamatojoties uz tās pieņemto lēmumu Projekta vienība sagatavos grozījumus Kompensācijas līgumā, ja tādi būs nepieciešami. Ja nevar rast risinājumu Kompensācijas līguma turpināšanai, kompensācijas saņēmējam jāatmaksā summa proporcionāli nenostrādātajam laikam.


Pieteikuma izskatīšanas laiks

Pretendenta kompensācijas pieteikuma izskatīšanas laiks ir 2 mēneši pēc tā saņemšanas un reģistrēšanas Veselības ministrijā. Lēmums tiks nosūtīts uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Paziņojumu par kompensācijas piešķiršanu nosūtīs arī NVD un ārstniecības iestādei, kurā speciālists strādā.


Kompensācijas pārskaitīšanas kārtība

Pēc līguma parakstīšanas kompensācija ārstniecības personas kontā tiks ieskaitīta līdz nākamā mēneša pēdējai darba dienai. Kompensācija tiek izmaksāta vienā maksājumā. Summu neapliek ar nodokli.


No kura laika sāk skaitīt 5 gadu termiņu

Kompensācijas līgums stājas spēkā parakstīšanas dienā, kad arī sākas 5 gadu termiņa atskaite.


ĢĀ prakses nodošanas/pārņemšanas process

1. Ģimenes ārsta prakse atrodas Rīgā un ārsti ir vienojušies par prakses nodošanu un pārņemšanu.

2. Ģimenes ārsts, kurš pārņem praksi, par vienošanos paziņo Nacionālajam veselības dienestam.

3. Nacionālais veselības dienests izvērtē un izsniedz pretendentiem izziņu par ģimenes ārsta prakses nodošanu un pārņemšanu.

4. Pretendenti Veselības ministrijai iesniedz: pretendentu pieteikumu; NVD izziņu; ģimenes ārsts, kurš pārņem praksi, aizpilda VID EDS de minimis veidlapu.

5. Veselības ministrija pieņem lēmumu par kompensācijas piešķiršanu.

6. Veselības ministrija slēdz Kompensāciju līgumus ar ģimenes ārstiem.

7. Ģimenes ārsti uzsāk ne mazāk kā trīs mēnešus ilgu specifisko zināšanu, infomrācijas un pieredzes nodošanas pārņemšanas procesu.

8. Ne ātrāk kā trīs mēnešus pēc Kompensācijas līguma noslēgšanas NVD noslēdz līgumu par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu ar ģimenes ārstu, kurš pārņem ģimenes ārsta praksi.

9. Ģimenes ārsti Veselības ministrijā iesniedz abpusēji parakstītu apliecinājumu par zināšanu, informācijas un pieredzes nodošanu.  


Cik liela būs kompensācija 

Kompensācijas māsām, māsu palīgiem, ārstu palīgiem:

  • kompensācija piecu ārstniecības personu zemāko mēnešalgu apmērā atbilstoši kvalifikācijai saskaņā ar MK noteikumiem, kas bija spēkā 2021. gada 1. jūnijā;  
  • viena papildus kompensācija par katru ģimenes locekli (laulātais, bērni u. c. apgādībā esošas personas);
  • uzturēšanās izdevumu kompensācija 3600 eiro apmērā.


Kompensācija ģimenes ārstiem:  

- ikmēneša kompensācija ģimenes ārstam, kurš nodod ģimenes ārsta praksi, trīs mēnešus ir 50% no vidējās iepriekšējo 12 mēnešu periodā izmaksātās un Nacionālā veselības dienesta (NVD) ģimenes ārsta praksei samaksātās ikmēneša summas;

- ģimenes ārstam, kurš pārņem ģimenes ārsta praksi, kompensācija ir trīs ārstniecības personas zemākās mēnešalgas apmērā atbilstoši kvalifikācijai.  


Kompensāciju aprēķina pēc  ārstniecības personas zemākās mēnešalgas apmēra, kas ir spēkā līdz 2021. gada 1. jūnijam.


Cik saņems ģimenes ārsti par prakses nodošanu/pārņemšanu: piemēri

Ģimenes ārstiem kompensāciju maksā par specifisko zināšanu, informācijas un pieredzes nodošanu/pārņemšanu.

Piemēram, ja ģimenes ārstam, kurš nodod ģimenes ārsts praksi, NVD pēdējos 12 mēnešos vidēji mēnesī ir izmaksājis 10 tūkstošus eiro, tas kompensācijas apmērs būs 15 tūkstoši eiro jeb 50% no trīs mēnešu summas, kas ir prakses nodošanas procesa termiņš.

Piemēram, ja sertificēta ārsta minimālā mēnešalga 2021. gada 1. janavārī bija 1489 eiro, tad par trīs mēnešiem ģimenes ārsts, kurš pārņem ģimenes ārsta praksi, pēc kompensācijas līguma noslēgšanas saņems kompensāciju par specifisko zināšanu, informācijas un pieredzes pārņemšanu 4467 eiro.


Cik saņems māsa, māsas palīgs, ārsta palīgs: piemēri

Piemēram, sertificētai māsai, kurai ir vīrs un divi bērni, kompensācijas apmērs sasniegs 11 480 eiro.

Ārstniecības personu reģistrā reģistrētai māsai, kurai nav ģimenes vai apgādībā esošu personu, kompensācijas apmērs būs 7935 eiro.

Sertificētam ārsta palīgam, kuram ir ģimene, sieva un bērns, kompensācijas apmērs būs 10 495 eiro.

Ārstniecības personu reģistrā reģistrēts ārsta palīgs bez ģimenes un apgādībā esošām personām saņems 7935 eiro lielu kompensāciju.

Ārstniecības personu reģistrā reģistrētam māsu palīgam 7215 eiro.


Sazinies ar mums

Uzdod savu jautājumu, mēs atbildēsim! Tālruņi: 60003345, 67876077; kompensacijasriga@vm.gov.lv

Pieteikumu veidlapas šeit