Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Ģimenes ārsta loma kardiovaskulāru saslimšanu diagnostikā un ārstēšanā. Kardioloģisko slodzes testu indikācijas, metodika, rezultātu interpretācija un tālāka taktika pacientu primārajā aprūpē

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, vecmāte

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas (2 dienas)

  • 9 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 7 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Sīkāku info skatīt ŠEIT.

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu par ģimenes ārsta lomu kardiovaskulāru saslimšanu diagnostikā un ārstēšanā, kardioloģisko slodzes testu indikācijām, metodiku, rezultātu interpretāciju un tālāku taktiku pacientu primārajā aprūpē, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas  sirds un asinsvadu slimību riska noteikšanā, EKG pieraksta un apraksta sagatavošanā un atbilstošu ekspresdiagnostikas metožu pielietošanā, lai apgūtās iemaņas varētu izmantot profesionālajā darbībā.

Mācību programmas tēmas

  • Biežāk sastopamās sirds un asinsvadu slimības ģimenes ārsta praksē, to diagnostika un ārstēšana tālākā taktika.
  • Kardioloģiskās slodzes testi, indikācijas, metodika, rezultātu interpretācija.
  • Kardiovaskulārie riski to noteikšanas nozīme  agrīnā diagnostikā.
  • Komunikāciju prasmes un to nozīme konsultējot sirds un asinsvadu slimību pacientus.
  • Valsts kompesējamo  zāļu izrakstīšanas iespējas sirds un asinsvadu slimību pacientu aprūpē.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.