Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Medicīnas informācijas meklēšana elektroniskajos resursos

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits.

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

15 akadēmiskās stundas (2 dienas)

 • 3 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 12 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga,

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Daiga Spila, Rīgas Stradiņa universitātes, galvenais bibliogrāfs

Inga Znotiņa, Rīgas Stradiņa universitātes, vecākais bibliotekārs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 15 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Sīkāku informāciju skatīt ŠEIT.

Pieteikumā jānorāda: programmas nosaukums, vārds, uzvārds, kontakttālrunis, specialitāte, darba vieta, amats.

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt izglītojamajiem priekšstatu par medicīnas informācijas elektronisko resursu daudzveidību, iegūt padziļinātas zināšanas par medicīnas informācijas meklēšanas iespējām internetā un praktiskas iemaņas darbā ar medicīnas elektroniskajiem resursiem un specializētajām medicīnas datubāzēm, prast izvērtēt un izgūt atrasto informāciju, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā konkrētā medicīnas nozarē, kā arī sekotu līdzi nozares jaunākajai informācijai, izmantojot jaunās un tradicionālās informācijas tehnoloģijas un rīkus.

Mācību programmas tēmas

 • Elektroniskās informācijas meklēšana internetā. Kvalitātes un drošības risku identifikācija un pārvaldība. Kvalitātes novērtēšana.
 • Brīvpieejas un maksas resursu salīdzinājums. Zinātnisko publikāciju ieguve brīvpieejas resursos un atvērtos arhīvos. Publikāciju atsauču organizēšana.
 • Medicīnas informācijas vērtēšanas kritēriji un informācijpratība.
 • Medicīnas informācija internetā pacientiem un profesionāļiem.
 • Jaunie plašsaziņas līdzekļi: informācijas saņemšanas un atspoguļošanas rīki (blogi; Wiki; RSS; starta lapas; paziņojumi; sociālie tīkli; kalendāri u.c.), to lietošana citās ierīcēs.
 • Pasaules medicīnas citējamo žurnālu datubāzes PubMed raksturojums (PubMed vēsture; Medline, Oldmedline; PubMed un Medline atšķirības).
 • Meklēšanas stratēģijas veidošana datubāzē PubMed.
 • Atlasītās informācijas apstrāde. Sasaiste ar tīklā pieejamiem resursiem.
 • Pētījumu un pētījumu apkopojumu meklēšana.
 • Uz pierādījumiem balstītās prakses jēdzienu teorētiskais skaidrojums.
 • Uz pierādījumiem balstīto resursu raksturojums to hierarhiskajā skatījumā un atbilstošu informācijas avotu izvēle.
 • Kritiskais medicīnisko publikāciju vērtējums.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.