Veselības ministrijā līdz 19.06.2019. ir apstiprināta 81 mācību programma, no kurām 51 jau ir uzsāktas mācības, bet 30 programmās mācības sāksies nākamo trīs mēnešu laikā.

Atgādinām, ka ja pieteikšanās uz konkrētās grupas mācībām ir noslēgusies, tad pastāv iespēja, ka pakalpojuma sniedzējs šīs tēmas ietvaros organizēs vēl kādu grupu, vai arī pieteikšanās ir noslēgusies visai programmai, un konkrētais pakalpojuma sniedzējs vairāk neplāno komplektēt grupas. Bet tas nenozīmē, ka mācības vairs nebūs pieejamas, jo Veselības ministrija pēc iespējas īsākā laika posmā izsludinās nākamo iepirkumu par konkrēto mācību turpināšanu. Bezmaksas mācībās varēs piedalīties līdz 2023.gadam. 

Savukārt 2019.gada 1. un 2.ceturksnī ir noslēgušies 2 iepirkumi, kā rezultātā noslēgti 4 līgumi par mācībām šādās programmās:

1. Aktualitātes bērnu infektoloģijā: slimību vadība, diagnostika, terapija un profilakse;
2. Komunikācijas prasmju pilnveide darbā ar personām ar psihiskiem, uzvedības un nervu sistēmas attīstības traucējumiem;
3. Sadarbības process un sadarbības prasmju stiprināšana starp dažādu jomu speciālistiem, kas ikdienā strādā ar personām ar psihiskiem, uzvedības un nervu sistēmas attīstības traucējumiem;
4. Ārstniecības personu mentoru sagatavošana. 

Jūnijā ir izsludināti 4 iepirkumi, ar kuriem var iepazīties Elektronisko Iepirkumu Sistēmas mājas lapā.

Bez tam 2019.gada 28.maijā ir apstiprināta kārtība “Apmācību kvalitātes novērtēšana,  apmeklējuma uzskaites, un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana”, kurā noteiktas prasības ārstniecības personu un farmācijas pakalpojumu sniedzēju atbalstāmajiem pieredzes apmaiņas pasākumiem, kas vērsti uz profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidi un jaunu ārstniecības vai diagnostikas metožu apguvi, t.sk., konferences, kongresi un semināri. 

Izmaksas, kas saistītas ar pieredzes apmaiņas pasākumiem Latvijā un ārvalstīs tiek segtas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi un atbilstoši noteiktajai mācību kvalitātes novērtēšanas, apmeklējuma uzskaites un eksaminācijas kārtībai.