Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Savlaicīgas hematoonkoloģijas patoloģijas atpazīšana ambulatorajā etapā

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, māsa              

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas (1 diena)

  • 5 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 3 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Sīkāku informāciju skatīt ŠEIT

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Daiga Auziņa, Rīgas Stradiņa universitāte, Iekšķīgo slimību katedras asistente, SIA” Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, hematologs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikumā jānorāda programmas nosaukums, vārds, uzvārds, kontakttālrunis, specialitāte, darba vieta.

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu par savlaicīgu hematoonkoloģijas pataloģijas atpazīšana ambulatorajā etapā, atpazīstot šo patoloģiju klīniskās un laboratoriskās izpausmes: anēmiju, trombocitopēniju, neitropēniju. Sniegt zināšanas par izpaltītākajām hematoonkoloģiskajām slimībām Latvijā, tipisko saslimstības vecumu, tipiskām klīniskajām izpausmēm. Attīstīt praktiskās iemaņas pēc izmaiņām asins analīzēs atpazīt pirmreizējās hematoonkoloģiskās slimības. Sniegt priekšstatu par nepieciešamo tālāko taktiku – tūlītēju neatliekamu stacionēšanu, plānveida izmeklēšanu atkarībā no konkrētās situācijas, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā.

Mācību programmas tēmas

Hematoonkoloģisko slimību patoģenēze, šo slimību iedalījums.

Hematoonkoloģisko slimību  tipiskās klīniskās izpausmes.

Akūtu leikožu un mielodisplastisko sindromu agrīna atpazīšana ambulatorajā etapā.

Mieloproliferatīvu slimību agrīna atpazīšana ambulatorajā etapā.

Hroniskas limoleikozes un limfomu agrīna atpazīšana ambulatorajā etapā.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu kā daudzatbilžu testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.