Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Aktuālie procesi drošai zāļu apritei stacionārajās iestādēs

Mērķauditorija

Farmaceiti un farmaceita asistenti, kuri darbojas slēgta tipa aptiekās un māsas, kuras ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes centros atbild par zāļu apriti

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

32 akadēmiskās stundas (4 dienas)

 • 19 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 13 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga, Dzirciema iela 16

2020.gada 12., 15., 19. un 22.augusts

Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga, Dzirciema iela 16

2020.gada 7., 10., 21. un 24.oktobris

Mācības notiks attālināti -  ZOOM

2021.gada 13., 16., 20., 23. janvāris

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Rīgas Stradiņa universitāte, Inga Gūtmane

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits:

 • Farmaceitiem un farmaceita asistentiem: 48 moduļa tālākizglītības punkti
 • Māsām: 32 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot pieteikumu ESF projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 vienotajā reģistrācijas sistēmā: https://www.mitto.me/rsu-macibu-programma/registreties

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt uz pierādījumiem balstītas, profesionālas teorētiskās zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas par procesiem, kas ietekmē zāļu apriti stacionārā ārstniecības iestādē no zāļu izvēles līdz drošai lietošanai un uzraudzībai.

Mācību programmas tēmas

 1. Slimnīcas farmācija
 2. Eiropas Slimnīcu farmaceitu asociācijas (EAHP) pamatnostādnes
 3. Zāļu izvēles principi
 4. Veselības ekonomika
 5. Zāļu saraksta veidošana
 6. Publiskie iepirkumi medicīnā
 7. Loģistikas principi slimnīcas aptiekā
 8. Jaunās zāļu vielas un formas
 9. Medicīnisko ierīču aprite ārstniecības iestādē
 10. Specifikāciju izstrāde un Vigilances ziņojuma sagatavošana
 11. Klīniskā farmācija
 12. Hospitālās infekcijas, Antimicrobial stewardship
 13. Zāļu sagatavošana lietošanai
 14. Drošas zāļu ordinēšanas un ievadīšanas principi stacionārā ārstniecības iestādē
 15. Zāļu lietošanas un atšķaidīšanas protokolu noformēšanas kārtība
 16. Kvalitātes vadības sistēmas, to izmantošana stacionārā ārstniecības iestādē
 17. Medikamentu un medicīnas preču aprites organizācija stacionārā
 18. Jaunas pieejas zāļu un medicīnas preču aprites nodrošināšanā
 19. Zāļu gatavošana slēgta tipa aptiekā
 20. Citu valstu pieredze slimnīcas farmācijā
 21. Slēgta tipa aptiekas paškontroles standartprocedūru paraugu sagatavošana atbilstoši sistēmas KVS prasībām

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

Noderīgi

Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 ietvaros rīkoto mācību dalībnieks vienā dienā drīkst apmeklēt nodarbības tikai vienā mācību programmā! Ja vairākām mācību programmām pārklājas norises datumi (arī tad, ja mācības realizē dažādas institūcijas), tad drīkst apmeklēt tikai vienu programmu!

Analizējot realizēto mācību datus ir konstatēts, ka mācību dalībnieki vienlaicīgi apmeklē vairākas nodarbības (vienā dienā apmeklē vairākas mācību programmas gan pie viena, gan dažādiem rīkotājiem), Veselības ministrija brīdina, ka šī fakta konstatēšanas gadījumā VM vērsīsies sertifikācijas institūcijās ar lūgumu konkrētā mācību dalībnieka iegūtos tālākizglītības punktus neņemt vērā pie ārstniecības personas resertifikācijas.