UZMANĪBU!

ESF projekta “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” īstenošana ir noslēgusies 2023.gada 31.decembrī un šobrīd ESF finansētās mācības nav pieejamas.  

Mācības tiks atsāktas pēc jaunā projekta apstiprināšanas un tiks sniegta visa informācija par pieteikšanos. Aicinām sekot līdzi aktualitātēm. 


Projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” Nr.9.2.6.0/17/I/001

Veselības ministrija 2017.gada oktobrī uzsāka īstenot Eiropas Savienības fonda projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” Nr.9.2.6.0/17/I/001 (turpmāk – Projekts).

Projekta mērķis ir nodrošināt ārstniecības procesā iesaistītā personāla – ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personāla, farmaceitiskās aprūpes speciālistu un sociālā darba speciālistu kvalifikācijas uzlabošanu prioritārajās veselības jomās - sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu sākot no perinatālā un neonatālā perioda un garīgās veselības jomā.

Projekta ietvaros plānotas speciālistu apmācības vispārējo un profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidei, papildspecialitātes iegūšanai, kā arī pieredzes apmaiņas pasākumi gan Latvijā, gan ārpus Latvijas.

Projekta ietvaros plānots īstenot apmācības atbilstoši izstrādātajam Cilvēkresursu apmācību plānam, kurā ir noteiktas apmācību tēmas mērķauditorija, apmācību norises vietas, dalībnieku skaits. Cilvēkresursu apmācību plānu saskaņo Cilvēkresursu apmācību konsultatīvā darba grupa.

Projekta īstenotājs: Veselības ministrija

Projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 31.decembrim

Plānotais kopējais attiecināmais finansējums: 13 683 442 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums -11 630 925 eiro un valsts budžeta finansējums - 2 052 517 eiro.

Projekts tiek līdzfinansēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros.