Eiropas Sociālā fonda Plus projekts Nr. 4.1.2.6/1/24/I/001 “Izglītības iespēju nodrošināšana ārstniecībā iesaistītajām personām” 

Mērķis: uzlabot ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu, farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju un sociālajā jomā strādājošo speciālistu kvalifikāciju, prasmes un iemaņas, kā arī pilnveidot zināšanas un uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.  

Mērķa grupa: 

  • ārstniecības personas, 

  • ārstniecības atbalsta personas,  

  • farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēji,  

  • klīniskie psihologi,  

  • sociālajā jomā strādājošie speciālisti darbam integrētajā veselības aprūpē multidisciplināro komandu ietvaros, 

  • rezidenti īpaši atbalstāmajās specialitātēs. 

Galvenās atbalstāmās darbības: 

  1. Ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju un klīnisko psihologu apmācības; 

  1. Sociālajā jomā strādājošo speciālistu apmācības darbam integrētajā veselības aprūpē multidisciplināro komandu ietvaros; 

  1. Rezidentu, īpaši atbalstāmajās specialitātes, atbalsta pasākumu nodrošināšana. 

Iznākuma rādītājs – līdz 2029. gada 31. decembrim 15 562 dalībnieki ieguvuši kvalifikāciju pēc dalības (atbilstoši Profesionālās izglītības likumam, kā arī MK noteikumu Nr. 803 izpratnē, profesionālās pilnveides un tālākizglītības pasākumu rezultāts), no kuriem 1 549 personas ar vidējo izglītību un 14 013 personas ar augstāko izglītību. 

Pasākumam pieejamais kopējais finansējums ir 12 684 970 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums (85%) 10 782 224 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 1 902 746 euro.  

Projekta īstenotājs – Veselības ministrija. 

Projekta īstenošanas termiņš – saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2029.gada 31.decembrim.