Projektā tiek atbalstīti ārstniecības personu pieredzes apmaiņas pasākumi, kas vērsti uz profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidi un jaunu ārstniecības un diagnostikas metožu apguvi, klīniskajā vidē ārstniecības iestādē un dalība kongresā, konferencē.

Projekta īstenošanas laikā līdz 2029. gada 31. decembrim pieredzes apmaiņas pasākumiem ārstniecības persona var pieteikties divas reizes. Pieredzes apmaiņas pasākumos var piedalīties ārstniecības personu reģistrā reģistrētas un profesijā strādājošas ārstniecības personas.


Izraksts no Veselības ministrijas iekšējā normatīvā akta “Apmācību un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšanas kārtība”:

29. Pieredzes apmaiņas ietvaros atbalstāma:

29.1. ārstniecības personas dalība pieredzes apmaiņas pasākumā ārpus Latvijas uz laiku, kas nepārsniedz desmit darba dienas vai gadījumos, ja dalības laiks nepieciešams garāks, tas tiek vērtēts atsevišķi, izskatot papildus iesniegtos pamatojošos dokumentus. Dalībniekam tiek kompensēti transporta izdevumi par vienu braucienu ekonomiskajā klasē no un uz Latviju, viesnīcas izdevumi atbilstoši ārējo normatīvo aktu regulējumam un apdrošināšana, kā arī Projekta ietvaros tiek atlīdzināta dalības maksa (ja attiecināms) pēc avansa norēķina un dokumentu, kas apliecina apmaksas veikšanu, iesniegšanas;

29.2. ārstniecības personas dalība pieredzes apmaiņas pasākumā (līdz 20 (divdesmit) darba dienām) klīniskā vidē Latvijas ārstniecības iestādē, kas ir tiesīga īstenot izglītības procesu atbilstoši tās Ārstniecības iestāžu reģistrā reģistrētajam darbības profilam, un kas ir tiesīga izsniegt dokumentu par dalībnieka profesionālās kompetences pilnveidi, norādot TIP skaitu;

Dalībniekam pēc avansa norēķina un dokumentu, kas apliecina apmaksas veikšanu,  iesniegšanas tiek atlīdzināta mācību maksa atbilstoši ārstniecības iestādes, kurā notika pieredzes apmaiņa, publiskajam cenrādim un atlīdzināti izdevumi par viesnīcu (dalībniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav pilsētā, kurā notiek mācības, un kuriem mācību laikā nav iespējams atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā) atbilstoši ārējo normatīvo aktu regulējumam, un piemērojot vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodiku iekšzemes komandējumu izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam īstenošanai.


30. Dalībniekam, kas dodas uz pieredzes apmaiņas pasākumu ārpus Latvijas, transporta biļešu iegādi vai pasūtīšanu un viesnīcu rezervēšanu Projekta ietvaros nodrošina VM, pakalpojuma sniedzēju izvēloties atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam.


31. Lai pieteiktos pieredzes apmaiņas pasākumam, ne vēlāk kā 30 darba dienas pirms plānotā pieredzes apmaiņas pasākuma, dalībnieks iesniedz VM šādus dokumentus:

31.1. dalībnieka aizpildītu pieteikuma formu saskaņā ar Kārtības  7. pielikumu, kuru lejupielādē tīmekļvietnē www.talakizglitiba.lv;

31.2. dalībnieka darba devēja brīvā formā rakstītu rekomendāciju, kas apliecina pieredzes apmaiņas pasākuma nepieciešamību dalībnieka profesionālajai pilnveidei;

31.3. uzņemošās iestādes brīvā formā rakstītu apliecinājumu, ka ārstniecības persona norādītajā laikā varēs piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumā minētajā ārstniecības iestādē un tai tiks izsniegts šīs iestādes dokuments, kas apliecina ārstniecības personas iegūto pieredzi;

31.4. kongresa vai konferences organizatoru apliecinājumu, ka dalībnieks ir reģistrējies dalībai un viņa dalība ir apstiprināta;

31.5. organizatoru izrakstītu rēķinu par dalību pasākumā un dokumentus, kas apliecina veikto maksājumu.


32. Pieteikumi pieredzes apmaiņai tiek izskatīti atbilstoši to iesniegšanas secībai VM, kura izvērtē iesniegtos dokumentus saskaņā ar šo Kārtību. VM ir tiesības pieprasīt papildinformāciju, kas nepieciešama galīgā lēmuma pieņemšanai.

[…. ]

34. Pēc lēmuma pieņemšanas VM elektroniski informē dalībnieku un nodrošina biļešu vai transporta pasūtīšanu un viesnīcas rezervēšanu.


35. Ne vēlāk kā divas nedēļas pēc pieredzes apmaiņas pasākuma dalībnieks iesniedz VM rakstisku atskaiti par pieredzes apmaiņas pasākumu, pievienojot avansa norēķinu saskaņā ar Kārtības 9. pielikumu.


Iesniedzamie dokumenti (veidlapas):

Iesniedzot pieteikumu dalībai pieredzes apmaiņas pasākumā, tam jāpievieno:

  • darba devēja brīvā formā rakstīta rekomendācija, kas apliecina pieredzes apmaiņas pasākuma nepieciešamību dalībnieka profesionālajai pilnveidei;
  • reģistrācijas apstiprinājums, rēķins un dokuments, kas apliecina veikto maksājumu par dalību kongresā vai konferencē;
  • uzņemošās ārstniecības iestādes apliecinājums, ka norādītajā laikā ārstniecības persona varēs piedalīties pieredzes apmaiņā konkrētajā ārstniecības iestādē un par to tiks izsniegts dokuments, kas apliecina gūto pieredzi (pieredzes apmaiņai klīniskā vidē).

Kā pieteikties pieredzes apmaiņai