Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Labas ražošanas prakses piemērošana zāļu izgatavošanā aptiekās

Mērķauditorija

Farmaceits, farmaceita asistents

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas (2 diena)

 • 12 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 4 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga, Dzirciema iela 16

2020.gada 17. un 24. septembris

Rīgas Stradiņa universitāte

2020.gada 19. un 26. novembris

Tiešsaiste platformā Zoom 

2021.gada 9. un 16. februāris.

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Rīgas Stradiņa universitāte, Inga Gūtmane

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 24 moduļa tālākizglītības punkti

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot pieteikumu ESF projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 vienotajā reģistrācijas sistēmā: https://www.mitto.me/rsu-macibu-programma/registreties

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt uz pierādījumiem balstītas, profesionālas teorētiskās zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas par procesiem, kas ietekmē zāļu pagatavošanu aptiekā, aktuālajiem standartiem, kvalitātes prasībām, jaunākajām tehnoloģiskām un materiālām iespējām

Mācību programmas tēmas

 1. Zāļu gatavošana aptiekās
 2. Zāļu gatavošanas normatīvais regulējums Latvijā un Eiropā
 3. Kvalitātes vadības sistēmas (KVS), to pielietošana medicīnā un farmācijā
 4. PIC/s labas prakses norādījumu prasības
 5. Darba drošības prasības un pasākumi zāļu izgatavošanā
 6. Standartpriekš raksti, to izveidošana
 7. Jaunas tehnoloģijas medikamentu izgatavošanā
 8. Parenterālu formu un enterālās barošanas maisījumu pagatavošana aptiekā
 9. Zāļu analīzes metodes, to pielietojums zāļu gatavošanā
 10. Standartpriekš- rakstu un izgatavošanas protokolu izstrāde atbilstoši KVS un PIC/s labas prakses norādījumiem
 11. Zāļu izgatavošanas protokolu sagatavošana atbilstoši KVS un PIC/s labas prakses norādījumiem

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.