Projekta ietvaros atbalstāmi pieredzes apmaiņas pasākumi, kas vērsti uz profesionālo  zināšanu un prasmju pilnveidi, kā arī jaunas ārstniecības vai diagnostiskās metodes apguvi, izņemot konferences, kongresus un seminārus. Pieredzes apmaiņai ārpus Latvijas ir tiesīga pieteikties ārstniecības un ārstniecības atbalsta persona (turpmāk – Dalībnieks), Pieredzes apmaiņas ietvaros ir atbalstāmas šādas aktivitātes:

  1. ārvalstu ekspertu pieredzes apmaiņas pasākumi Latvijā, ārvalstu ekspertam apmaksājot transporta izdevumus vienam braucienam no mītnes zemes uz Latviju un atpakaļ, kā arī viesnīcas izdevumus Latvijā ieplānotā budžeta ietvaros, bet vienam ekspertam vienā uzturēšanās reizē nepārsniedzot 1000 euro;
  2. ārvalstu ekspertu vadīto pieredzes apmaiņas pasākumu sinhronā tulkotāja darba apmaksu, ja tulkojums latviešu valodā nepieciešams, lai nodrošinātu maksimāli kvalitatīvu pieredzes nodošanu Latvijas speciālistiem;
  3. Latvijas Dalībnieku pieredzes apmaiņas braucieni ārpus Latvijas uz laiku, kas nepārsniedz divas nedēļas, sedzot Dalībnieka viesnīcas un transporta izdevumus par vienu braucienu ekonomiskajā klasē no un uz Latviju atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam;
  4. Latvijas Dalībnieku pieredzes apmaiņas pasākumus Latvijas ārstniecības iestādē, kas tiesīga īstenot izglītības procesu, kurš nepārsniedz 20 darbdienas, sedzot Dalībniekam uzturēšanās un transporta izdevumus atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam.

Latvijas ārstniecības iestādei, kas nodrošina Dalībieka uzņemšanu pieredzes apmaiņas pasākumu ietvaros, tiek atlīdzinātas Dalībnieka nodrošināšanas izmaksas atbilstoši ārstniecības iestādes maksas cenrādim par vienu Dalībnieku.

Pieteikumi pieredzes apmaiņai tiek izskatīti atbilstoši to reģistrācijas secībai VM, kura izvērtē iesniegto dokumentu paketi saskaņā ar noteiktajiem kritērijiem. VM drīkst pieprasīt papildinformāciju, kas nepieciešama galīgā lēmuma pieņemšanai un atzinuma sagatavošanai par Dalībnieka atbilstību pieteiktās pieredzes apmaiņas aktivitātei.

Ne vēlāk kā divas nedēļas pēc pieredzes apmaiņas noslēguma Dalībnieks VM iesniedz rakstisku atskaiti par dalību pieredzes apmaiņas pasākumā.

Latvijā organizētajos pieredzes apmaiņas pasākumos drīkst piedalīties Dalībnieks, kuram:

  1. pieredzes apmaiņas programma nepieciešama Specialitātes apgūšanai, ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes apgūšanai, un to nav iespējams apgūt pie Latvijā praktizējošiem speciālistiem;
  2. profesijā nostrādāti vismaz divi gadi un pieteikšanās brīdī ir darba tiesiskajās attiecībās kādā no Latvijas ārstniecības iestādēm;
  3. pieredzes apmaiņas programma nepieciešama jaunas pieredzes iegūšanai.

Lai pieteiktos pieredzes apmaiņas pasākumiem, kas notiek Latvijā, ārstniecības vai ārstniecības atbalsta persona iesniedz:

  1. aizpildītu pieteikuma formu par piedalīšanos pieredzes apmaiņas pasākumā;
  2. rakstisku darba devēja apliecinājumu, ka Dalībnieks norādītajā laikā varēs piedalīties pieredzes apmaiņas aktivitātē;
  3. rakstisku uzņemošās iestādes apliecinājumu par gatavību pieteikumā norādītajā laikā savā iestādē realizēt norādītos pieredzes apmaiņas pasākumus:  nodrošināt telpas, iespēju piedalīties operācijās, klīnisko gadījumu izvērtējumos utt.