Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” 


Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” ietvaros no 2021.gada novembra līdz 2023.gada aprīlim tika īstenots pilotprojekts “Par mobilās paliatīvās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu”.

Projekta ietvaros bija plānots izstrādāt un ieviest paliatīvās aprūpes pakalpojumu mobilajos kabinetos, tā veicinot paliatīvo pacientu novirzīšanu mājas aprūpē, kur tiktu nodrošināti pietiekami un kvalitatīvi pakalpojumi. Tādējādi tiktu samazināta arī stacionāro ārstniecības iestāžu noslogotība un izsaukumu skaits Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.


Mobilās paliatīvās aprūpes komandas uzdevumi

Mobilā paliatīvās aprūpes pakalpojuma ietvaros nepieciešamā veselības aprūpe, sociālie pakalpojumi un psihosociālā rehabilitācija pamatā tiks sniegta pacienta dzīvesvietā, nepieciešamības gadījumā nodrošinot augstāka līmeņa veselības vai sociālās aprūpes pakalpojumus stacionārā.

Pilotprojektā paliatīvās aprūpes pakalpojumi 18 mēnešu periodā (plānots sākumā tika 12 mēnešu periods) tika sniegti kopā 228 pacientiem (no plānotā vismaz 150 pacientiem), kuri sasnieguši 18 gadu vecumu.

Paliatīvās aprūpes komandas mērķis ir sniegt kompleksu, visaptverošu aprūpi, kas orientēta uz cilvēku ar ierobežotu dzīvildzi un viņa ģimeni, kā arī nodrošināt paliatīvo aprūpi tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, pamatojoties uz klīnisko izvērtējumu un ģimenes izvēli.


Pakalpojumi, ko sniegs speciālistu komanda:

 • regulāras vizītes pacienta mājvietā
 • medikamentu administrēšana un manipulācijas
 • fizikālās un fizioterapijas procedūras
 • pacienta vides pielāgošana un palīglīdzekļu nodrošināšana
 • pacienta veselības stāvokļa izvērtēšana un aprūpes plāna izvērtēšana
 • izmeklējumu un/vai ambulatoru procedūru organizēšana
 • regulāra informācijas apmaiņa ar ģimenes ārstu par pacienta veselības stāvokli
 • diennakts palīdzības tālrunis
 • diennakts neatliekamās palīdzības brigādes pakalpojums
 • specializēta transporta pakalpojumi
 • psihoemocionālā atbalsta sniegšana pacientam un piederīgajiem
 • pacienta un piederīgo apmācība 
 • kapelāna pakalpojumi
 • sociālā darbinieka pakalpojumi


Speciālistu komanda

Paliatīvās aprūpes komanda minimālais sastāvs tiek noteikts katram pacientam individuāli, pamatojoties uz vajadzībām. Komandā jābūt vismaz 7 dažādiem speciālistiem, un viņu uzdevumi ir:

koordinators - proaktīvi nodrošina komunikāciju ar pacientu un/vai ģimenes locekļiem, identificējot problēmjautājumus;

ārsts – nodrošina mājas vizītes pie pacientiem (konsultācijas, manipulācijas), nodrošina ambulatorās  konsultācijas un manipulācijas, sadarbojas ar ģimenes ārstiem un speciālistiem, nodrošina ģimenes locekļu un mājas aprūpē iesaistīto personu izglītošanu;

māsa vai ārsta palīgs – nodrošina mājas vizītes pie pacientiem (konsultācijas, manipulācijas), nodrošina ambulatorās  konsultācijas un manipulācijas, veic regulāru paliatīvās aprūpes pacientu un ģimeņu vajadzību noskaidrošanu, pacientu un ģimenes locekļu izglītošanu; 

fizioterapeits - nodrošina medicīnisko rehabilitāciju ambulatori vai mājās atbilstoši medicīniskās rehabilitācijas plānam;

psihologs – nodrošina psihoemocionālo atbalstu pacientiem un ģimenes locekļiem gan pacienta dzīves vietā, gan ambulatori - slimības laikā, nāves brīdī un ģimenes locekļiem sērošanas periodā. Pakalpojums tiek nodrošināts pacientiem un ģimenes locekļiem gadījumā, ja atsakās no kapelāna;

sociālais darbinieks – mobilā paliatīvās aprūpes komanda par pacientu sniegs informāciju attiecīgās pašvaldības sociālajam dienestam, kas organizē sociālos pakalpojumus atbilstoši pacienta vajadzībām;

kapelāns - izvērtē pacienta un viņa ģimenes locekļu garīgās vajadzības, sniedz  atbalstu iekšējās vides līdzsvaram un stabilitātei, palīdz pacientam un tuviniekiem gūt mierinājumu un nodrošina individuālu atbalstu. 


Galvenie pilotprojekta secinājumi

 • Kopā laika periodā no 2021.gada novembra līdz 2023.gada aprīlim paliatīvās aprūpes pakalpojums tika sniegti 228 pacientiem


 • Ņemot vērā Liepājas reģionālajā slimnīcā veikto konsīliju skaitu par paliatīvi aprūpējama pacienta statusa piešķiršanu 18 mēnešu periodā - vidējais paliatīvo pacientu skaits, kam nepieciešama paliatīvā aprūpē mājās - ir 150 pacienti uz 100 000 iedzīvotājiem gadā


 • Pacientiem tika sagatavoti attiecīgie aprūpes plāni – ārstniecības, sociālās aprūpes, fizioterapeita, psihologa un ergoterapeita aprūpes plāni


 • Pilotprojekta gaitā tika uzlabotas veidlapas aprūpes plāna sagatavošanai. Kopā ir sagatavoti:
  • ārstniecības aprūpes plāni – 239 (atsevišķiem pacientiem tika sagatavoti atkārtoti ārstniecības aprūpes plāni)
  • sociālās aprūpes plāni – 220 (pieciem pacientiem sociālās aprūpes plāni netika noformēti, jo pacients ir miris pirms sociālās aprūpes uzsākšanas)
  • fizioterapeita aprūpes plāni – 41
  • psihologa aprūpes plāni – 22
  • ergoterapeita aprūpes plāni – 11


 • Realizējot pilotprojektu, viens no mērķiem bija, organizēt plānveida pacientu aprūpi, tā samazinot ārpuskārtas vizīšu skaitu vai NMPD izsaukumu skaitu neatliekamos stāvokļos. Aprūpi mājās MSMC (SIA “Magnum Social & Medical Care”) nodrošināja 24/7 režīmā. Kopējais plānveida vizīšu skaits 18 mēnešu periodā bija 2941


 • Lai nodrošinātu plānveida vizīšu un pašas medicīniskās aprūpes efektivitāti, kā arī visas komandas iesaisti pacienta aprūpē, katru nedēļu tika organizēta mobilās komandas sanāksme


 • Projekta 18 mēnešos kopā bija 169 ārpuskārtas vizītes, kuras pamatā realizēja ārsta palīgi. Ārpuskārtas vizītes sastāda tikai 5,75% pret plānveida vizītēm


 • Projekta ietvaros MSMC bija noslēdzis līgumu ar telefonpakalpojumu uzņēmumu par telefona konsultāciju nodrošināšanu; pacientu un viņu piederīgo ērtībai tika izveidots īsais telefona numurs 8882. Kopējais telefona konsultāciju skaits 18 mēnešos bija – 538


 • Transportēšanai projekta ietvaros MSMC izmantoja 3 automašīnas – vieglā pasažieru automašīna, specializēta automašīna gulošu pacientu transportēšanai (automašīna ar pacienta nestuvēm) un specializēta automašīna pacientu ar kustības traucējumiem transportēšanai (automašīna ar pacēlāju). Kopā 18 mēnešos ir uzskaitītas 325 transportēšanas


 • Ambulatoro vizīšu skaits 18 mēnešos bija – 92, savukārt ambulatori veikto manipulāciju skaits 18 mēnešos bija – 22


 • Laika periodā no 2022.gada augusta līdz 2023.gada aprīlim ieskaitot, kad tika rasts optimālais modelis mājās veikto manipulāciju uzskaitei, tas ir 9 mēnešos pacientiem mājās, kopā ir izpildītas un reģistrētas 4654 manipulācijas, kas vidēji sastāda 517 manipulācijas mēnesī


 • Pilotprojekta ietvaros parādījās problēma ar tiem pacientiem, kuriem piederīgie paši nav spējīgi dzīves vietā nodrošināt aprūpi 24/7 režīmā. Šie pacienti tika ievietoti SIA “Magnum Social & Medical Care” senioru aprūpes centrā “RŪRE” Labraga ielā 11, Liepājā


 • Pilotprojekts parādīja, ka pacientiem, saņemot aprūpi dzīvesvietā, vairs nav nepieciešama ģimenes ārsta palīdzība, jo pilotprojekta ietvaros tika realizētas visas ģimenes ārstu funkcijas, tādējādi tiek atslogots veselības aprūpes budžets


Pilotprojekta finansējums

Projekta īstenotājs ir Veselības ministrija. Piloprojekts ir daļa no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”. Pilotprojekta termiņš ir viens gads (ar iespēju to vēl pagarināt, atkarībā no projekta rezultātiem). Līguma kopējā maksimālā summa ir 630 000 eiro bez PVN.

Projektu līdzfinansē Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumu prioritārajās jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” ietvaros.


Pilotprojekta izpildītājs ​​​​​​​

SIA “Magnum Social & Medical Care”  

Pilotprojekta iepirkuma identifikācijas Nr. VM 2021/03/ESF.
Pilotprojektu īstenoja:

Liepājas pilsētā un Dienvidkurzemes novadā​​​​​​​


Mobilās paliatīvās aprūpes pakalpojuma sniedzējs -

SIA "Magnum Social&Medical Care" (jeb "Rūre")