Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”  


Pilotprojekts “Par veselības aprūpes punkta izveidi un veselības aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā”.  


Projekta ietvaros plānots izstrādāt un ieviest veselības aprūpes punktu (struktūrvienību) un nodrošināt veselības aprūpes pakalpojuma ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, tā veicinot un uzlabojot veselības aprūpes pakalpojuma pieejamību pacientiem, kas atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, kur tiks nodrošināts pacientiem pietiekams un kvalitatīvs veselības aprūpes pakalpojums. Turklāt tiks samazināts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukumu skaits un attiecīgi stacionāro ārstniecības iestāžu noslogotība ar pacientiem, kuri atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un tajā nesaņem pilnvērtīgu veselības aprūpi. 


Sociālās aprūpes komandas uzdevumi

Pilotprojekta mērķis ir radīt un nodrošināt visaptverošu, uz cilvēku centrētu mulitdisciplināru veselības aprūpes pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem, kuri atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas nodrošina personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, kā arī bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem mājokli, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju. 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās Veselības aprūpes punkta ieviešanas mērķis ir sniegt kompleksu, visaptverošu veselība aprūpes pakalpojumu iedzīvotājiem, kuri atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, tiem nodrošinot ārstniecības procesu – veselības aprūpes pakalpojumu balstoties uz līdzīgiem pamatprincipiem, kādi ir noteikti ārstniecības iestādēs. 

Pilotprojektā pakalpojumus 12 mēnešu periodā nodrošinās vismaz unikāliem 150 pacientiem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu. 


Veselības aprūpes punkta minimālais personāla sastāvs: 

 • ārsts 

 • māsa vai ārsta palīgs  

 • papildus ārstniecības personas nepieciešamības gadījumā - fizioterapeits, ergoterapeits, psihologs  

 • citas tiek noteiktas, katram pacientam individuāli, pamatojoties uz izstrādāto pacienta aprūpes plānu. 


Speciālistu komandas sniegtie pakalpojumi:

 • Izveidots veselības aprūpes punkts veselības aprūpes sniegšanai 12 mēnešu periodā  

 • Minimālais personāla sastāvs – ārsts, māsa vai ārsta palīgs un nepieciešamības gadījumā papildus piesaistīts fizioterapeits, ergoterapeits un psihologs 

 • Izstrādāts katram pacientam individuāls veselības aprūpes plāns (plānā atzīmē veiktās darbības un veselības aprūpes pakalpojumus) 

 • Koordinēti veselības aprūpes pakalpojumi ārpus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas 

 • Nodrošināti veselības aprūpes pakalpojumi pieejamības nepārtrauktībai 24/7 režīmā visā aprūpes sniegšanas laikā (arī transporta pieejamību 24/7)

 • Nodrošināta medikamentu, tehnisko palīglīdzekļu, medicīnas preču, medicīnas aparatūras un cita inventāra izsniegšana pacientam

 • Profesionāla psihoemocionāla atbalsta (supervīzijas) nodrošināšana veselības aprūpes punktā nodarbinātajām personām


Pēc pilotprojekta 

Sagatavoti priekšlikumi par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību valstī. 


Pilotprojekta finansējums 

Projekta īstenotājs ir Veselības ministrija. Pilotprojekts ir daļa no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”. Pilotprojekta termiņš ir viens gads un ilgst līdz 2023.gada 30.novembrim (ar iespēju to pagarināt, atkarībā no projekta rezultātiem). Līguma kopējā maksimālā summa ir 446 400 eiro bez PVN. 

Projektu līdzfinansē Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumu prioritārajās jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” ietvaros. 


Pilotprojekta izpildītājs 

SIA “Magnum Social & Medical Care”  

Pilotprojekta iepirkuma identifikācijas Nr.VM 2022/27/ESF.