4.1.2.5. Pasākumi, lai piesaistītu un noturētu ārstniecības personas darbam valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, īpaši stacionāros


Uzmanību! Veselības ministrija informēs par datumu, kad sāksies pretendentu pieteikumu pieņemšana. Aicinām sekot līdzi informācijai ministrijas mājas lapā un talakizglitiba.lv


Lai risinātu cilvēkresursu nodrošinājuma problēmas veselības jomā, kā arī mazinātu sabiedrības veselības krīžu izraisītās sekas, pasākuma 4.1.2.5. ietvaros, tiks sniegts atbalsts ārstniecības personām par profesionālās darbības uzsākšanu vai atsākšanu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, kā arī par paaudžu nomaiņa ģimenes ārstu praksēs.


Pasākuma īstenošanas noteikumi -  Ministru kabineta 2023. gada 15. augusta noteikumi Nr. 460 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju" 4.1.2.5. pasākuma "Piesaistīt un noturēt ārstniecības personas darbam valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, īpaši stacionāros" īstenošanas noteikumi". 


Mērķis - piesaistīt un noturēt ārstniecības personas darbam valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, īpaši stacionāros, visā Latvijas teritorijā.


Mērķa grupa - ārstniecības personas.


Iznākuma rādītājs - piesaistīto ārstniecības personu skaits, kuras saņēmušas atbalstu, lai veicinātu to piesaisti darbam veselības aprūpē, t.i., 458 ārstniecības personu skaits, kuras saņēmušas atbalstu pasākuma mērķa ietvaros un kuras atbalsta rezultātā strādā ārstniecības iestādē, sniedzot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, tostarp 45 ārstniecības personas ar vidējo izglītību un 413 ārstniecības personas ar augstāko izglītību.


Pasākuma ietvarā ārstniecības personas var pretendēt uz šādām kompensācijām:

  • ārstniecības personām par piesaisti darbam veselības aprūpes sistēmā;   

  • ģimenes ārstam, kurš nodod savu ģimenes ārsta praksi, par specifisko zināšanu, informācijas un pieredzes nodošanu citam ģimenes ārstam, kurš pārņem praksi.


Pasākuma ietvarā ir atbalstāmas darbības prioritārajās veselības jomās:

  • sirds un asinsvadu slimības;

  • onkoloģija;

  • psihiskā veselība;

  • mātes un bērna veselības aprūpe;

  • retās slimības;

  • paliatīvā aprūpe;

  • medicīniskā rehabilitācija.


Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 6 690 300 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums – 5 686 755 euro un  nacionālais valsts budžeta finansējums – 1 003 545 euro.

Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums projektā nepārsniedz 85 procentus no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta īstenotājs - Veselības ministrija

Projekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās pēc tam, kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu.

Projekta iesnieguma atlase tiek izsludināta vienu reizi par visu pasākumam pieejamo finansējumu.

Projekta īstenošanas termiņš - īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2029. gada 31. decembrim.


Pasākuma iznākuma rādītājs ir ārstniecības personu skaits, kuras saņēmušas atbalstu specifiskā atbalsta mērķa ietvaros un kuras atbalsta rezultātā strādā ārstniecības iestādē, sniedzot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus. Uz 2029. gada 31. decembri atbalstu būs saņēmušas 458 ārstniecības personas, no kurām 45 ārstniecības personas ar vidējo izglītību un 413 ārstniecības personas ar augstāko izglītību, tai skaitā nodrošinot, ka uz 2024. gada 31. decembri atbalstu būs saņēmušas 50 ārstniecības personas, tai skaitā, no kurām 5 ārstniecības personas ar vidējo izglītību un 45 ārstniecības personas ar augstāko izglītību.


Kontaktinformācija:

Anete Mille – Grebeņņikova

esfkompensacijas@vm.gov.lv

+371 67876077;  + 371 67876170