Eiropas Sociālā fonda projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” Nr. 9.2.5.0/17/I/001


ĀRSTNIECĪBAS PERSONAS, kas var pretendēt uz naudas kompensāciju 

Lai iedzīvotājiem ārpus Rīgas uzlabotu ārstniecības personu un valsts finansēto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību prioritārajās veselības jomās - sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu, sākot no perinatālā un neonatālā perioda, un garīgās veselības jomā, projektā piešķir naudas kompensācijas, ja speciālists strādā reģionā.

Uz naudas kompensāciju var pretendēt:

 • Ārsts - speciālists
 • Zobārsts
 • Ārsta palīgs
 • Medicīnas māsa
 • Māsas palīgs
 • Vecmāte
 • Fizioterapeits
 • Ergoterapeits
 • Zobu higiēnists
 • Zobārsta asistents
 • Zobārstniecības māsa
 • Ģimenes ārsts pensijas vecumā, kas nodod praksi, un jaunais ģimenes ārsts, kas pārņem praksi


NOSACĪJUMI kompensāciju saņemšanai

Darba līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku par normālo (tai skaitā saīsināto) darba laiku neatkarīgi no darba laika organizācijas (piemēram, nakts darbs, maiņu darbs vai summētais darba laiks). Kompensācijas saņēmējam ārstniecības iestādē ārpus Rīgas jāstrādā vismaz 5 gadus pilnas slodzes apmērā.


Papildus nosacījumi:

 • ārsts-speciālists un zobārsts 24.03.2017. nav strādājis specialitātē ārpus Rīgas;
 • ārsta palīgs, medicīnas māsa, māsas palīgs, vecmāte, fizioterapeits un  ergoterapeits, zobu higiēnists, zobārsta asistents (zobārstniecības māsa) 24.03.2017. nav strādājis nevienā no atbalstāmajām profesijām kādā no ārstniecības iestādēm Latvijā;
 • ģimenes ārsts, kurš pārņem praksi, no 24.03. 2017. līdz kompensācijas pieteikuma iesniegšanai nav strādājis par ģimenes ārstu ģimenes ārsta praksē ārpus Rīgas;
 • zobārstam vai ārstniecības iestādei jābūt līgumam (līguma grozījumiem) ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu par vismaz 800 apmeklējumiem gadā, kas pielīdzināms pilnai slodzei;
 • zobu higiēnists, zobārsta asistents (zobārstniecības māsa) uz kompensāciju var pretendēt, ja sniegs zobārstniecības pakalpojumus vienā komandā ar zobārstu, kas ir kompensācijas saņēmējs.


Nosacījumi ģimenes ārstiem par prakses nodošanu un pārņemšanu

Kompensācijas izmaksas nosacījumi praksēm: 

 • uz kompensāciju par ģimenes ārsta prakses nodošanu var pretendēt tāda ģimenes ārsta prakse, kas atrodas ārpus Rīgas;
 • kompensācijas saņemšanas brīdī ģimenes ārsts, kas nodod ģimenes ārsta praksi, ir sasniedzis pensijas vecumu, bet ģimenes ārsts, kas pārņem ģimenes ārsta praksi, nav sasniedzis pensijas vecumu;
 • ģimenes ārsti ir vienojušies par prakses nodošanu un pārņemšanu un informējuši par to Nacionālo veselības dienestu;
 • ģimenes ārsts, kas pārņem praksi, pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas – 2017. gada 24. martā līdz kompensācijas pieteikuma iesniegšanas brīdim nav strādājis par ģimenes ārstu ģimenes ārsta praksē, kas atrodas ārpus Rīgas.


PIETEIKTIES kompensācijai: dokumenti, kas jāiesniedz

Pretendentiem Veselības ministrijā jāiesniedz:

 • pieteikums,
 • darba līguma kopija,
 • darba līguma grozījumi, ja tie attiecas uz kritērijiem kompensācijas piešķiršanai.


Ģimenes ārstiem par prakses nodošanu un pārņemšanu:

 • abpusēji aizpildīts pieteikums;
 • NVD izsniegta izziņa;
 • de minimis veidlapa prakses pārņēmējam.

Svarīgi! Lai ģimenes ārstiem izmaksātu kompensāciju par prakses nodošanu un pārņemšanu, pirmais solis ir izziņas saņemšana no NVD un pieteikšanās Veselības ministrijā. Prakses pārņēmējs līgumattiecības ar NVD drīkst slēgt pēc tam.


Dokumentus iesniedz:

 • ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz e-pastu: kompensacijas@vm.gov.lv ;
 • pašrocīgi parakstītus sūtot pa pastu vēlams ierakstītā vēstulē: Brīvības iela 72, Rīga, LV1011 (norāde - Kompensācijas pieteikums SAM 9.2.5.);
 • iesniedzot personīgi Veselības ministrijā.

Ja nav droša e-paraksta, dokumentus jāsūta pa pastu vai jāiesniedz Veselības ministrijā.


KOMPENSĀCIJAS apmērs

Kompensācijas apmērs ārstniecības personām:

 • par darbu reģionos - piecas zemākās mēnešalgas atbilstoši kategorijai pēc MK noteikumiem 851;
 • par katru ģimenes locekli (laulātais, bērns vai cita apgādībā esoša persona) - viena mēnešalga atbilstoši kategorijai par katru;
 • par uzturēšanās izmaksām (3600 eiro).


Kompensācija ģimenes ārstiem par prakses nodošanu un pārņemšanu:

 • kompensācija ģimenes ārstam, kurš nodod ģimenes ārsta praksi, trīs mēnešus ir 50% no NVD mēneša vidējās izmaksātās summas ģimenes ārsta praksei iepriekšējo 12 mēnešu periodā;
 • kompensācija ģimenes ārstam, kurš pārņem ģimenes ārsta praksi: trīs mēnešalgas atbilstoši kategorijai par prakses pārņemšanu (pēc MK noteikumiem 851); par darbu reģionos - piecas mēnešalgas atbilstoši kategorijai; viena mēnešalga atbilstoši kategorijai par katru ģimenes locekli (laulātais, bērns vai cita apgādībā esoša persona); uzturēšanās izmaksu kompensācija 3600 eiro apmērā.


Projekta īstenošanas laiks: pretendentu atlases termiņš

Pretendentu atlases periods plānots no 2018. gada maija līdz 2023. gada 31. jūlijam vai līdz pieejamā finansējuma apguvei. 

Kopējais attiecināmais finansējums: 9 960 102,00 eiro, tajā skaitā 85% Eiropas Sociālā fonda finansējums - 8 466 086,66 eiro un 15% valsts budžeta finansējums - 1 494 015,34 eiro. Plānotais projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 1.decembra līdz 2023.gada 30. septembrim vai līdz pieejamā finansējuma apguvei. Projekta īstenotājs ir Veselības ministrija.

ESF projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” Nr. 9.2.5.0/17/I/001 tiek līdzfinansēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” ietvaros. Ministru kabineta noteikumi Nr.158
Cilvēkresursu piesaistes reģioniem KĀRTĪBA

Kārtība 

Cilvēkresursu piesaistes reģioniem PLĀNS

Plāns 

Konsultatīvās darba grupas cilvēkresursu piesaistei reģioniem nolikums

Nolikums 


PIETEIKUMU VEIDLAPAS Pieteikums ĀRSTAM/ZOBĀRSTAM

Veidlapa

 

Pieteikums ĀRSTA PALĪGAM, MĀSAI, MĀSAS PALĪGAM, VECMĀTEI, FIZIOTERAPEITAM, ERGOTERAPEITAM, ZOBU HIGIĒNISTAM, ZOBĀRSTA  ASISTENTAM (ZOBĀRSTNIECĪBAS MĀSAI)


Veidlapa 

Pieteikums ĢIMENES ĀRSTAM, KURŠ NODOD PRAKSI, UN ĢIMENES ĀRSTAM, KURŠ PĀRŅEM PRAKSI

Veidlapa  

Apliecinājums par specifisko zināšanu, informācijas un pieredzes nodošanu

Veidlapa 

Ģimenes ārsta prakses nodošanas un pārņemšanas process


Infografika

Cik liela būs kompensācija: piemēri 

InfografikaKontaktinformācija

kompensacijas@vm.gov.lv

tālruņi: 60003345, 67876087

VIZUĀLIE MATERIĀLI: LIETO BRĪVI


!!!

Kompensācijas līgumu parakstīšana šobrīd notiek ATTĀLINĀTI


Ja nav droša e-paraksta, līgumu sūtīsim darba vietai PA PASTU

Sazinies ar mums


60003345, 67876087

kompensacijas@vm.gov.lv